Mikrodeleční sondy - 10T


Mikrodeleční sondy - 10T
katalogové číslo popis výrobku info bezp. list
CT-PAC020-10-OG XIST (Xq13.2) / CCPX FISH Probe Kit
CT-PAC162-10-GO CUX1(7q22.1)/VIPR2(7q36.3) FISH Probe Kit
CT-PAC163-10-GOA CUX1(7q22.1)/VIPR2(7q36.3)/CCP7 FISH Probe Kit
CT-PAC292-10-OG VAMP7 ( Xq28/Yq12) / CCPY FISH Probe Kit
CT-PAC295-10-OG VAMP7 (Xq28/Yq12) / CCPX FISH Probe Kit
CT-PAC401-10-OG TBX1 (22q11.21)/ARSA (22q13.33) FISH Probe Kit
CT-PAC402-10-OG SRY (Yp11.31) / CCPX FISH Probe Kit
CT-PAC403-10-OG D22S75 / ARSA (22q13.33) FISH Probe Kit
CT-PAC453-10-OG ELN (7q11.23) / CCP7 FISH Probe Kit
CT-PAC454-10-OG ELN (7q11.23) / CUX1 (7q22.1) FISH Probe Kit
KBI-40101 MDCR LIS (17p13) / SMC RAI (17p11)
KBI-40102 DGCR N25 (22q11) / 22q13 (SHANK3)
KBI-40103 DGCR HIRA (22q11) /22q13 (SHANK3)
KBI-40104 DGCR TBX1 (22q11) / 22q13 (SHANK3)
KBI-40105 DiGeorge II (10p14) / SE 10
KBI-40106 Cri-Du-Chat CTNND2 (5p15) / 5q31
KBI-40107 Wolf-Hirschhorn WHSC1 (4p16) / SE 4
KBI-40108 X-Inactivation XIST (Xq13) / SE X
KBI-40109 PWCR SNRPN (15q11) / PML(15q24)
KBI-40110 Angelman UBE3A (15q11) / PML (15q24)
KBI-40111 Williams-Beuren ELN (7q11) / 7q22
KBI-40112 Short Stature SHOX (Xp22) / SE X
KBI-40113 NSD1 (5q35) / TERT (5p15)
KBI-40114 NF1 (17q11) / MPO (17q22)
KBI-40115 STS (Xp22) / KAL1 (Xp22) / SE X, TC
KBI-40116 IGF1R (15q26) / 15q11


© 2012 MARFreklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek